Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Доц. д-р Веселина Ценова-Съйнова

Началник Отделение по обща и клинична патология

 

–    Завършва  медицина във ВМИ – София (1975)

–    Придобива специалност по патологична анатомия (1979)

–    Аспирант и редовен аспирант при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, 1980-1983)

–    Старши асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, 1988)

–     Главен асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, 1992)

–     Главен административен асистент в  ДУБ „Царица Йоанна“, началник на Отделението по патологична анатомия на база в УМБАЛ “Царица Йоанна“ (2004)

–    Редовен доцент по Обща и клинична патология и цитопатология към Катедрата по обща и клинична патология на МФ към МУ – София (2005)

–    Ръководител на Клиника „Клинична патология”  в Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД – София (2012)

–    Началник на Отделението по обща и клинична патология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ – София (от август 2014 г.).

 

Постижения:

–   Основател на специализирана лаборатория за хистологична и имунологична обработка на пункционни бъбречни биопсии към Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ”.

–   Имуно-хистохимични проучвания на MALT (Лигавично свързана имунокомпетентна тъкан) в Гастроентерологичната и УНГ- патологията

–   Проучване на HPV в Гастроентерологичната, УНГ-  и АГ-патологията

–   Изготвяне и диагностициране на цитологични материали от гастроентерологията, лимфната патология, АГ-патологията

–   Проучване на тумор-супресорни гени при онкологично болни, съвместно с колектив от Катедрата по Генетика при МУ-София

–   Изследване на нови диагностични методи, съвместно със сътрудници на Института по биомеханика и  ИОМТ – БАН, използвайки физични методи на амплитудна и фазова модулация на лазерната светлина за визуализиране и количествена оценка на маркирани тъканни обекти на субклетъчно ниво

–   Изготвяне на първични съдебно-медицински експертизи, ревизия на първични СМЕ (Съдебно медицински експертизи) по писмени и хистологични данни в допълнителни разширени СМЕ

 

Чужди езици:

–   Руски език (писмено и говоримо)

–   Аглийски език (писмено и говоримо)

–   Френски език (писмено и говоримо)

 

Научна дейност:  

–    Има над 82 научни публикации в наши и чужди списания;

–    Автор е на учебник по Обща патология с 2 издания

–   Формиращ коефициент и рейтинг на медицинските списания и журнали, в които са публикувани научните й трудове (Impact Factor) равен на 6.73

–    Въвежда съвременни компютърни методи при диагностика, съхранение и предаване на информацията в патологичната дейност към МОНМ

–    Участва в три научни проекта, финансирани от Национален фонд за Научни изследвания към МОН

–    Участва в мултидисциплинарни  научни проекти и научни тематики, разработвани в  Катедри  и Клиники от Медицинска академия/ Медицински университет - София, Секции и лаборатории на Българската академия на науките  (Катедрата по генетика – МУ-София, Клиника по гастроентерология и хранене и УНГ-Институт – ИСУЛ на МУ-София; Институт по морфология, Институт по биомеханика, Централна лаборатория за оптичен запис и обработка на информацията при БАН)

–   Научен консултант на докторанти, специализанти и тематични проучвания в катедри, Клиники, Институти, Секции и Лаборатории към Медицински университет - София и БАН

–  Разработките, които е направила са отразени в научни доклади и научни публикации, в наши и чужди списания

 

Членство и участие в професионални организации:

–   Член на Българския лекарски съюз (БЛС)

–   Член на Експертната комисия по медицина към Столична Община

–   Съдебно-медицински експерт по патологична анатомия (Списък на Съдебните експерти към СГС)

–   Участие в Катедрени съвети и семинари (над 38 години)

–   Дългогодишно участие като преподавател в курсове по СДК