Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Завършва медицина в Медицински Университет – София (1983)

Придобива образователна и научна степен „Доктор” по сърдечно –съдова хирургия (Медицински университет – София, 2001)

Работи 30 г. в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков” – София.

Началник на Клиниката по кардиохирургия (2003 – 2014)

Прокурист на УБ „Проф. д-р Александър Чирков“ (2005 – 2006)

Зам.-директор по лечебната част ва УБ „Проф. д-р Александър Чирков“ (2006 – 2009)

Извършва пълен обем на оперативни техники в кардиохирургията, включително сърдечни трансплантации.

Доцент към Клиниката по кардиохирургия

Специалности:

–   Обща хирургия (1991)

–   Кардиохирургия (2000) 

Специализации в чужбина:

–   Експериментален и клиничен курс за спомагателно кръвообръщение и изкуствени сърца – IRSV – Сион, Швейцария (5месеца,1988

–   Пластики на митралната клапа и кардиомиопластики – Hopital Broussais – Париж, Франция (6 месеци, 1992 – 1993)

–   Пластики на общия ствол  на лява коронарна артерия при изолирани стволови стенози – Hopital Arnauld de Villeneuve – Монпелие, Франция (12 месеца, 1995 – 1996)

–   Специализация за използването на изкуствено сърце – Берлинер Харт – Deutsce  Herzzentrum Berlin – Берлин, Германия – (2 седмици, 2000)

–   Cox-Maze – Хирургично лечение на сърдечните аритмии – Кардиохирургичен център Фрайбург, Германия (1 седмица, 2009)

Лични приноси и нововъведения: 

В областта на исхемичната болест на сърцето  и нейните усложнения:

 • Извършва първите в България аортнокоронарни бай-паси с двойна артерия мамария през периода 1992 – 1994 г. и публикува резултатите през 1994 г.
 • Внедрява ендокавитарната патч-пластика (операция на V.Dor) и публикува резултати 2002 – 2014 г.
 • Обобщава и публикува резултатите от серия операции  – аортокоронарен бай-пас с множество ендартеректомии при дифузна коронарна болест

В областта на клапната хирургия:

 • Въвежда всички съвременни техники на реконструктивната хирургия на митралната и трикуспидалната  клапи в период а1994 – 2004
 • Въвежда операциите  на T. David и M. Yakob, както и други техники за пластика на аортната клапа в периода 2004 – 2011 г.

В областта на хирургията за възстановяване  на синусовия ритъм (Cox-Maze):

 • Извършва първите операции в през 2004-2005 г., а  от 2008 до 2014 г. ги извършва чрез апаратура за радиофреквентна аблация

В областта на сърдечната трансплантация и имплантацията на изкуствени сърца:

 • Участва в първата серия сърдечни трансплантации 1986-1988 г.
 • Участва при възстановяването на Програмата за сърдечни трансплантации през 2002 г.  и ги извършва самостоятелно  в периода 2002 – 2014 г.
 • През 2009 г. извършва втората в България сърдечна транплантация при дете
 • През 2010 въвежда за пръв път в България съвременната техника да сърдечна трансплантация  с бикавални анастомози
 • От 2002 до 2014 г. извършва имплантации на изкуствени сърца при пациенти с терминална сърдечна недостатъчност 

В областта на хирургията при аортни аневризми и дисекации:

 • През 2002 – 2004 г. извършва първата серия аортни операции при дисекации със селективна антеградна мозъчна перфузия и публикува резултатите

Други области на сърдечната хирургия:

Извършва единствената серия операции при ехинокок на сърцето и публикува резултатите през 2006 г.

 

Научни публикации:

 73 научни публикации, от които 52 публикации на английски език и 20 на български език.

 

Чужди езици:

–   Френски

–   Английски

–   Руски

 

Награди:

Почетен знак „Български лекар” за висок професионализъм и лекарска етика (2003)

 

Членство в професионални и научни организации:

–   Член на Българския лекарски съюз и Председател на Комисията по лекарска етика на Столичната колегия

–   Член на българското научно дружество по кардиохирургия

–   Член на Научното дружество по гръдна и сърдечно-съдова хирургия

–   Член на International Society for Cardiovascular Surgery

–   Член на редакционната колегия на научното списание „Journal de Chilurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire