Борба с корупцията

Целта на ръководството на УМБАЛ „Проф. д-р Ал.Чирков“ ЕАД е да гарантира провеждането на политика на прозрачност и премахване на условията за корупция и неефективно управление. Това ще гарантира повишаване на доверието на пациентите и всички останали партньори на лечебното заведение.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛТА:

1. Прилагане на административни мерки, които да осигурят условия за ефективно и прозрачно управление на болницата чрез приемане и прилагане на вътрешни правила, както следва:

 • Вътрешни правила за организация на работната заплата;
 • Стратегия за управление на риска в УМБАЛ „Проф. д-р Ал.Чирков“ ЕАД;
 • Риск регистър на значимите рискове в лечебното заведение;
 • Вътрешни правила за съхранение, опазване и достъп до активите и информацията на УМБАЛ „Проф. д-р Ал.Чирков“ ЕАД;
 • Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активи, собственост на УМБАЛ „Проф. д-р Ал.Чирков“ ЕАД;
 • Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол в УМБАЛ „Проф. д-р Ал.Чирков“ ЕАД.
 1. Създаване на условия за превенция и противодействия на корупцията

2.1.Определяне и утвърждаване на цени на преглед при лекар в УМБАЛ „Проф. д-р Ал.Чирков“ ЕАД и допълнително поисканите услуги, и публикуването им на сайта на болницата;
2.2. УМБАЛ „Проф. д-р Ал.Чирков“ ЕАД прилага мерки за борба с корупцията и гарантира спазване на реда за подаване на сигнали в случаи на съмнения за наличие на корупционни практики, като осигурява възможност служителите й да се обръщат директно към съответните одитни или контролни органи.

 1. Реализиране на мерки за прозрачност и публичност

3.1.Осигуряване на достъп на пациентите до информация:

 • за техните права и отговорности, както и правилата за прием и лечение в болницата;
 • за видовете медицински, административни и други услуги, които предлага;
 • за реда, условията, финансирането и документирането на диагностично-лечебните и рехабилитационните дейности;
 • за длъжността и името на лицата, които участват в диагностичните изследвания и лечението на заболяването на пациента;
 • правила за предоставяне по разбираем начин на информация на всеки пациент – информирано съгласие.

3.2. Организиране на кампании, насочени към повече информираност на пациентите, както и за превенция на корупционните практики.

 1

Главен юрисконсулт:

Стефка Бонева

Тел.: 02/ 9159 400

Email: sboneva@uhsek.com