Дейност

  • Пациентите могат да направят пакети изследвания на най-ниска цена за: скрининг на сърдечно-съдови заболявания; тиреоидни хормони и антитела; туморни маркери, липиден профил; маркери за нарушения на кръвосъсирването, предизвикващи тромбоза.
  • В лабораторията се извършват тестове за високо чувствителни тропонини за най-ранно откриване на инфаркт на миокарда в рамките на 15 до 20 минути
  • В Клиничната лаборатория на  УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” може да се направи изследване за Новите Перорални Директни Антикоагуланти (Прадакса – Dabigatran, Ксарелто – Rivaroxaban, Еликвис– Apixaban), като пробите в рамките на 1-2 часа.
  • Изключително важно е да се спазва времето за вземане на пробата преди следващия прием (базова концентрация) или 2-3 часа след приема (пикова концентрация), както и да се съобщава дозата, която приема пациента, което има отношение към референтния интервал на плазмените нива на антикоагуланта.
  • Контролът на всички разрешени за употреба антикоагуланти (витамин К антагонисти: Синтром, Варфарин, Маркумар и др.), нефракциониран и нискомолекулни хепарини: Фраксипарин, Клексан, Арикстра и др.), директни перорални антикоагуланти: (Прадакса – Dabigatran, Ксарелто – Rivaroxaban, Еликвис– Apixaban) и консултация с лекар се извършват в рамките на 15 минути до 1 час.
  • Тук единствено може да се изследва хепарин индуцирана тромбоцитопения (HIT), както и маркери за тромбофилия, като Протеин C, свободен протеин S, фактор Лайден, Антитромбин III, д-димери или оценка на процесите на хемостазата с ротационна тромбеластография (ROTEM).
  • Извършва се и контрол на антиагрегантната терапия (Клопидогрел, Аспирин, Брилик и др.)
  • В лабораторията се проследяват нивата на редица лекарства, като Дигоксин, Гентамицин, Ванкомицин и Амикин  и имуносупресори, като Циклоспорин и Такролимус .
  • В лабораторията се прави цялостна оценка по отношение на анемии и други хематологични или възпалителни заболявания, изследвайки кръвна картина с нова генерация хематологичен апарат за: брой и процент еритробласти; незрели гранулоцити, моноцити, лимфоцити, активирани лимфоцити; ретикулоцити и техните индекси в съчетание с Прокалцитонин, Интерлевкин 6, имуноглобулини, фракции на комплемента, С реактивен протеин.
  • Могат да се изследват и всички телесни течности: цереброспинална, плеврална, перикардна, перитонеална, синовиална.