Информация

Микробиологичната диагностика, която се извършва в лабораторията, има за цел да осигури адекватно и ефективно антибиотично лечение на инфекции в различни органи и системи на човешкия организъм, и по-специално на инфекциите на сърдечно-съдовата система.

Лабораторията разполага със съвременни методи и апаратура за изолиране на микробните причинители и установяване на тяхната чувствителност към антибактериални средства за лечение. Лекарите микробиолози предоставят в резултата клинико-микробиологична оценка, свързана с изолирания причинител, която помага в избора на препарати за лечение.

Специалистите по микробиология участват ежедневно в лекарските визитации и обсъждания за взимане на решения, свързани с най-подходящото антибиотично лечение/профилактика. С цел да се избегне ненужното и небезобидно въздействие на антибиотиците, в болницата има изработена и внедрена антибиотична политика, която осигурява правилното използване на тези лекарствени средства в съответствие с принципите на добрата медицинска практика и международните стандарти.

В лабораторията се прави строго проследяване, отчет и анализ на появилите се вътреболнични инфекции. Благодарение на перфектната организация те са сведени до минимум.  Тук се пази електронна база данни за скрининг на MRSA наследство. По този начин, ако пациент е бил носител на микроорганизъм, причиняващ вътреболничен взрив, и постъпи пак в болницата, системата веднага сигнализира.

Всяка година лабораторията се сертифицира за оценка на качеството на извършваната диагностична дейност.