Изпълнителен директор

Проф. д-р Димитър Петков, д.м.н.

–   Завършва Френската езикова гимназия в София (1980).

–   Завършва Медицински университет – София (1988).

–   Започва трудовата си кариера по разпределение в Хирургично отделение в Районна болница
гр. Разлог.

–   От м. февруари 1990 г. работи в УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” – най
напред като доброволен сътрудник, след това асистент (1991 – 1995), главен
асистент (1995-2007).

–   Защитава докторска работа на тема “Хирургично лечение на пациента с ИБС и фракция на
изтласкване на лява камера по-малка или равна на 30%”.

–  Придобива академичната длъжност Доцент (2007)

–  Професор по сърдечна хирургия към катедрата по сърдечно-съдова хирургия към Медицински
университет – София на база УМБАЛ “Света Екатерина” (от 2015 г.).

–  Извършил е над 7300 самостоятелно сърдечни операции в почти всички области на сърдечната
хирургия. Участвал е като асистент в над 7000 операции.

–  През годините проф. д-р Петков е посещавал и изнасял презентации на редица конгреси,
симпозиуми и други научни форми в България и в чужбина (САЩ, Канада, Германия,
Индия, Израел, Турция и др.).

Специалности:

–  Обща хирургия (1993)

–  Кардиохирургия (2000)

През дългогодишната си кариера Проф. Петков е специализирал в следните области:

–  Хирургични лечения на вродена сърдечна малформация (ВСМ) – Philadelphia – William Norwood (June 1994); Bergamo, Italy – Parenzan (1998).

–  Трансплантация на сърце/бял дроб както и имплантация на “изкуствени сърца” в едни от най-известните центрове в света (1999 – 2000):

  • German Heart Center Berlin – prof. Hetzer
  • Sulpizio Cardiovascular Center, San Diego, California – USA
  • Cleveland Clinic USA

–   Транскатетърно аортно клапно протезиране (TAVI) – Rouen (France) – prof Alain Cribier (2008).

–   Минимално инвазивно и видео асистирана хирургия на митрална клапа – German Heart Center Munchen (2011).

Въвел е за първи път в България:

–   Транскатетърно аортно клапно протезиране с достъпи:

  • през върха на сърцето
  • през възходяща аорта
  • през а. субклавия

–   Минимална инвазивна видео асистирана хирургия на митрална клапа.

–   Хирургично лечение на туморни тромби във вена кава инфериор ангажиращи сърцето и коремните органи. Това е една от най-големите серии операции от този вид в света.

–   УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” е единственото лечебно заведение в България, където се извършва сърдечна трансплантация. Проф. Петков е завеждащ Трасплантационната програма в болницата. Има най-голям брой извършени трансплантации у нас.

Владеене на чужди езици:

–   Английски, френски, руски (писмено и говоримо)

–   Италиански и немски (в по-слаба степен)

Членство в професионални организации и дружества:

–  Член на Българския лекарски съюз (БЛС)

–  През 2015 г. Проф. д-р Димитър Петков е избран за президент на Българската асоциация по гръдна и сърдечна хирургия.

–  Главен секретар на Дружеството по кардиохирургия

–  Член на Европейския борд по гръдна и сърдечно-съдова хирургия (EBTCS) Член на Международната асоциация по сърдечно- белодробна трансплантация (ISHLT)