Заместник – директор по лечебната дейност

Проф. д-р Валентин Говедарски

Завършва медицина в Мeдицинска академия – София (1995)

Защитава дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на тема „Реваскуларизация на артерия профунда феморис при пациенти с хронична артериална недостатъчност на долните крайници“ (2012)

Доцент към катедрата по „Сърдечно – съдова хирургия“ на МУ – София (от 2014)

Специалности:

–   Обща хирургия  (2004)

–   Съдова хирургия  (2006)

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за професионална квалификация по Ултразвукова съдова диагностика (2011)

–   Притежава сертификат за професионална квалификация по Ендоваскуларна съдова хирургия (2013)

Специализации:

 • „Ендоваскуларни процедури“ – Институт „Crossroad“, Брюксел, Белгия (2007)
 • „Ендоваскуларни процедури“ – болница „Queen Elizabeth“, Берлин, Германия при проф. Karl-Ludwig Schulte „ (2014)
 • „Интервенционални процедури при хронични венозни оклузии –  University Hospital. Берн, Швейцария при проф. д-р Iris Baumgartner, проф. д-р Nils Kucher и д-р Torsten Willenburg (2014)

Професионални компетенции и успехи:

 • Най-високите му постижения в областта на ендоваскуларните процедури са реканализация на хронични венозни оклузии.
 • Първи в България реканализира и стентира илиачни вени, прилага въвеждането на ротарексангиопластика при реканализация на артериални оклузии.
 • Най-високите му постижения в съдовите операции са при аневризми на коремната аорта, пластика на съната артерия и артериите на аортната дъга, байпас реконструкция на артериите на долните крайници.
 • Като съвременна насока и приоритет в ежедневната му практика са хибридните процедури (отворена съдова хирургия, комбинирана с ендоваскуларни техники), с които при минимална травма се постига максимална реваскуларизация на засегнатите артерии.
 • Има над 60 публикации и доклади в български и чуждестранни списания.

Награди:

 • Грамота за лекар на 2013 г. и най-висок професионализъм на болница „Проф. д-р Александър Чирков“ София
 • Статуетка и грамота от министъра на здравеопазването за активно участие и принос за развитието на трансплантационната дейност в България (2013)

Чужди езици: 

 • Английски език
 • Руски език

Членство в професионални организации и дружества:

 • Член на Българския лекарски съюз( БЛС )
 • Член на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА)
 • Секретар и касиер на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ).
 • Член на Българско дружество по ендоваскуларна терапия (БДЕТ)
 • Член на Националното дружество по флебология