Отделение по анестезиология

Сърдечните операции се извършват в условия на извънтелесно кръвообръщение, механична вентилация, а често – и хипотермия. Тези процедури изискват задълбочени познания за патофизиологията на процесите протичащи в организма по време и след оперативната намеса, както и специфични умения от лекарите анестезиолози.

Главният мозък, като най-чувствителен орган на хипоксия, изисква специално мониториране на тъканната му оксигенация.  В УМБАЛ „ Проф. д-р Александър Чирков“ се прилага мониториране с неинвазивна техника – близка до тялото инфрачервена спектроскопия, доплерсонография на кръвотока в мозъчните съдове, ЕЕГ, BIS-мониторна техника

За намаляване на прилагането на донорска кръв се използват съвременни устройства и техники – Cell-Saver, хемодилуция и автохемотрансфузия.

Дейност:

  • Видео асистирана и бронхоскопска интубация при случаи с трудна интубация
  • Анестезия за целите на сърдечната хирургия в условията на извънтелесно кръвообръщение и на „биещо сърце“
  • Анестезия за съдови операции
  • Анестезия за общо-хирургични операции
  • Анестезия при интервенционални процедури (транскатетърна имплантация на аортна клапа, имплантация на ендопротеза в аортата, имплантация на стентове в други съдови зони)
  • Анестезия за еднодневна хирургия
  • Прилагане на ЕКМО (екстра-корпорална мембранна оксигенация) и др.