Операционен блок

Операционният блок на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се състои се от 4 операционни зали, оборудвани по международните стандарти като всяка от тях разполага с апарати за екстракорпорално кръвообращение(машина сърце-бял дроб), както и за механична поддръжка на сърцето.

Една от операционните зали е радиологично изолирана, което позволява да се използва за извършването на хибридни операции съвместно с нашите кардиолози за поставяне на стентграфтове при аневризми на гръдната и коремна аорта, както и за поставяне на кардиостимулатори (пейсмейкъри), епимиокардни електроди и кардиодефибрилатори.

В Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ се извършват годишно около 1700 операции на сърцето. Съвременната кардиохирургия е много повече от класическата в миналото „бай-пас“ операция.

В „Проф. д-р Александър Чирков“ се извършва пълната гама операции, характерни за една високо развита съвременна кардиохирургия. Резултатите на нашата болница са съпоставими с резултатите на водещите кардиохирургии в целия свят.

Работните екипи се състоят от кардиохирурзи, операционни сестри, перфузионисти, анестезиолози и анестезиологични сестри, които вземат участие при операциите на пациентите.

 

Дейност:

 • Операции на сърцето и големите съдове
 • Коронарни бай-пас операции, като една част от тях се извършват с машина за екстракорпорално кръвообращение, а друга част от тях на биещо сърце
 • Тотални реконструкции на клапите на сърцето, които включват в себе си:
  • клапно протезиране – имплантиране на заместващи клапите протези (механични, биологични)
  • клапносъхраняващи операции, при които се запазва клапата на пациента или т. нар. пластики.
 • Хирургия на аортата при дисекации и аневризми:
  • Изцяло хирургично, при използване на най-модерните методи, включително и за мозъчна протекция
  • Хирургично и интервенционално при съответните показания. По този начин се използват предимствата и на двата метода
 • Операции при белодробна емболия
 • Комбинирани операции. При тях се извършва на един етап сложни корекции на клапите, коронарните артерии, големите съдове, излизащи от сърцето и от дъгата на аортата, както и комбинирани сърдечни и общохирургични операции
 • Имплантации на средства за механична циркулационна поддръжка, т. нар. изкуствени сърца
 • Сърдечни трансплантации
 • Подготвя се и започването на белодробни трансплантации и трансплантации сърце-бял дроб
 • Оперативно лечение на:
  • Атриални септални дефекти
  • Аномален дренаж на белодробните вени
  • Дуктус артериус персистенс
  • Коарктация на аортата
  • Субаортна стеноза
  • Вродени аномалии на коронарните артерии
  • Aномалии на Ебщайн
  • Комплекс на Фало
  • Палиативни корекции при вродени сърдечни малформации и други операции при ВСМ