Дейност

 1. Диагностични процедури:
 • Неинвазивни процедури:
  • Електрокардиография
  • Трансторакална – 2D, 3D ехокардиография
  • Трансезофагеална ехокардиография
  • Контрастна ехокардиография
  • Тъканен Доплер
  • Доплер на съдове
  • Стрес – ехокардиография
  • ЕКГ стрес-тест
  • 24-часов ЕКГ – Холтер
  • 24-часов AH – Холтер
  • Функционално изследване на дишането
 • Инвазивни процедури:
  • Дясна сърдечна катетеризация
  • Оксиметрия
  • Определяне на минутен сърдечен обем
  • Пулмоангиография
  • Лява сърдечна катетеризация
  • Лява вентрикулография
  • Електромагнитна карта за лява камера (NOGA)
  • Селективна коронарна ангиография
  • IVUS (вътресъдов ултразвук) на коронарни артерии
  • FFR
  • OCT
  • Аортография
  • Каротодография
  • Реновазография
  • Периферна ангиография
 1. Инвазивни лечебни процедури:
 • Коронарна ангиопластика с имплантиране на коронарен стент
 • Тромбаспирация
 • Ротаблация
 • Септална аблация
 • Каротидна ангиопластика с имплантиране на каротиден стент
 • Аногиопластика на венозни графтове и имплантиране на стент
 • Митрална, аортна, пулмонална и трикуспидална валвулопластика
 • Перкутанно аортно клапно протезиране
 • Ендопротезиране на аорта
 • Перкутанно затваряне на вродени дефекти
 • Перикардна пункция
 • Терапевтична емболизация на съдове
 • Имплантация на кава филтър
 • Имплантация на временни и постоянни пейсмейкъри
 • Имплантация ва автоматичен кардиовертер (дефибрилатор)
 • Ресинхронизираща терапия
 • Поставяне на интрааортен контрапулсатор
 • Интервенционално лечение на БТЕ
 1. Интензивно медикаментозно лечение на болни със заболявания на сърдечно-съдовата система.
 1. Активно медикаментозно лечение на болни със сърдечно-съдови заболявания.