Отделение по неинвазивна кардиология

Дейност:
 • Електрокардиография
 • Трансторакална 2D и 3D Ехокардиография
 • Трансезофагеална 2D и 3D Ехокардиография
 • Контрастна Ехография
 • Тъканен Доплер
 • Трансторакална и Трансезофагеална Ехокардиография
 • Стресехокардиография
 • Доплер на съдове
 • ЕКГ стрес-тест
 • 24-часов ЕКГ- Холтер
 • 24-часов Холтер за артериално налягане
 • Функционално изследване на дишането