Отделение за интензивно лечение на сърдечно-съдови заболявания

В Отделението за интензивно лечение се лекуват пациенти със следните заболявания:
 • ОМИ – остър миокарден инфаркт
 • НАП – нестабилна стенокардия
 • ППМ – пристъп на предсърдно мъждене, тахиаритмия
 • КТ– камерна тахикардия, комплексна  камерна екстрасистолия
 • Проводни нарушения – екстремна брадикардия, SA, високостепенен  AV  блок
 • ОЛСН – кардиална астма белодробен оток кардиогенен шок
 • Аодисекация
 • Хемодинамично значим перикарден излив, перикардна тампонада
 • ЗСН – изострена застойна СН
 • БТЕ – остър белодробен тромбемболизъм
 • Състояние след усложнена коронарна ангиопластика
 • Състояние след усложнена периферна ангиопластика
 • Състояние след TAVI – TF достъп
 • Ендопротезиране на торакална аорта
 • Състояние след интервенционално  затваряне на междупредсърдни и междукамерни дефекти
Дейност:
 • Динамично наблюдение и лечение на пациентите с остри и/или изостени ССЗ и 24 часово  мониториране на  величините  на хемодинамиката
 • Физикален статус
 • Кислородолечение
 • Поставяне на периферен и централен венозен източник
 • Поставяне на временен РМ
 • ЕКГ и мониторен контрол
 • Кислородна сатурация и периодичен кръвно-газов анализ
 • Контрол на АН – маншетно и инвазивно
 • Часова диуреза – уретрален катетър
 • Централно венозно налягане
 • Ежедневен контрол на кръвни показатели
 • Наблюдение на  пункионните места , оперативни достъпи,дренажи.
 • Плеврална пункция
 • Поставяне и изваждане на IABP
 • Ежедневна ТТЕ – трансторакална Ехокардиография
 • ТЕЕ – трансезофагеална ехокардиография
 • Планово и спешно кардиоверзио
 • Осъществяване на пълен обем реанимационни мероприятия в условия на ВСС:
  • Интубация
  • Механична вентилация
  • Индиректен сърдечен масаж
  • Медикация
  • Аспирация
 • Контрол и осъществяване на ранна рехабилитация при сталбилизираните хемодинамично пациенти