Отделение по инвазивна кардиология

Дейност:
 • Коронарна ангиопластика с имплантиране на коронарен стент
 • Тромбаспирация
 • Ротаблация
 • Септална аблация
 • Каротидна ангиопластика с имплантиране на каротиден стент
 • Аногиопластика на венозни графтове и имплантиране на стент
 • Митрална, аортна, пулмонална и трикуспидална валвулопластика
 • Перкутанно аортно клапно протезиране
 • Ендопротезиране на аорта
 • Перкутанно затваряне на вродени дефекти
 • Перикардна пункция
 • Терапевтична емболизация на съдове
 • Имплантация на кава филтър
 • Имплантация на временни и постоянни пейсмейкър
 • Шмплантация ва автоматичен кардиовертер (дефибрилатор)
 • Ресинхронизираща терапия
 • Поставяне нa интрааортен контрапулсатор
 • Интервенционално лечение на БТЕ